Searching for MekongSafe
Để reload thông tin mới vui lòng bấm vào Link này Reload
Thiết bị hiên tại không kết nối qua MekongSafe Reload

Tên thiết bị: {{ nameClient }}
Mức độ: {{ js.levelName }}
Thông báo: {{ jsNT }}Tên wifi: {{ wifiSsid }}
Địa chỉ vật lý wifi: {{ macBox }}
Trình duyệt web: {{ isTD }}
Địa chỉ IP thiết bị: {{ js.ip }}
Danh sách các trang luôn cho phép


{{ jsOn.totalCVTimes }}
Chưa có dữ liệu


{{ totalStr }}
{{ strTotalTime }}


{{ item.sHour }}0{{ item.sHour }}:{{ item.sMin }}0{{ item.sMin }} - {{ item.eHour }}0{{ item.eHour }}:{{ item.eMin }}0{{ item.eMin }}
{{ strOffTime }}